ધોરણ : 7

વિષય : ગણિત

અહિં ધોરણ 7 ના English વિષયના પ્રથમ સત્રના Unit 1 to 4 અને દ્વિતિય સત્રના Unit 1 to 5 નો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે.