અહીં મૂકવામાં આવેલું સાહિત્ય જે તે બ્લોગ કે યુ ટ્યુબ પરથી વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપવામાટે સંકલન માટે એક પ્રયત્ન કરેલો છે.